www.ตัวซี.com

เหล็กรางน้ำ C-Channel 

ราคาเหล็กรางน้ำ C-Channel

 

 

ราคาC Channel ราคาเหล็กรางน้ำ ราคาเหล็กรางหนา

www.ตัวซี.com โทรสั่ง095-382-4356

ราคาเหล็กรางน้ำ C-Channel 3"x1"1/2 ยาว6เมตร ตัวซี.comขายบาท น้ำหนัก40.8Kg/เส้น

ราคาเหล็กรางน้ำ C-Channel 75x40x5x7ยาว6เมตร ตัวซี.comขายบาท น้ำหนัก40.8Kg/เส้น

ราคาเหล็กรางน้ำ C-Channel 4"x2" ยาว6เมตร ตัวซี.comขายบาท น้ำหนัก40.8Kg/เส้น

ราคาเหล็กรางน้ำ C-Channel 100x50x5x7.5ยาว6เมตร ตัวซี.comขายบาท น้ำหนัก40.8Kg/เส้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

thaiflag small Thailand